7 Δεκ 2007

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΟΝΤΡΑ»

Στη Σητεία σήμερα την 9-7-07 οι παρακάτω υπογράφοντες συμφωνήσαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1.Συσταση.
Συστήνεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα τη Σητεία.
2.Επωνυμία –διακριτικός τίτλος.
Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΚΟΝΤΡΑ» που θα χρησιμοποιείται και ως διακριτικός τίτλος.
Στις συναλλαγές της με τρίτους η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί και μετάφραση της επωνυμίας σε άλλες γλώσσες.
3. Σκοποί της εταιρείας.
α) Η ανάληψη δράσεων προκειμένου, αφ ενός να εξαλειφθούν οι συνθήκες που δημιουργούν και αναπαράγουν το φαινόμενο της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες, και αφ ετέρου να παρασχεθεί βοήθεια τόσο προς εξαρτημένα άτομα όσο και προς το περιβάλλον τους.
Ειδικότερα:
β) Η ανάπτυξη εθελοντικής δράσης στην τοπική κοινωνία.
γ) Η παρέμβαση στο χώρο της εκπαίδευσης.
δ) Η κινητοποίηση των αρχών όπως ενδεικτικά Κράτους, Αυτοδιοίκησης, Εκκλησίας, Δικαιοσύνης, Αστυνομίας.
ε) Κάθε άλλος σκοπός που συνάδει με τους παραπάνω.
4. Μέσα επιδίωξης των σκοπών της.
Η εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας βασίζεται στην εθελοντική δράση και προσφορά των μελών της και επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο. Ενδεικτικά η εταιρεία:
α) Σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά, ενημερωτικά και υποστηρικτικά προγράμματα.
β) Οργανώνει αρχεία επιστημονικών δεδομένων τεκμηρίωσης.
γ) Συντονίζει και προωθεί εναλλακτικές δράσεις στο χώρο της νεολαίας και ειδικότερα της εκπαίδευσης.
δ) Ενθαρρύνει την λειτουργία ομάδων με στόχο την πρόληψη και την απεξάρτηση καθώς και άλλων ομάδων αυτοβοήθειας.
ε) Συντάσσει και καταθέτει προτάσεις και μελέτες προς τις ελληνικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.
στ) Συνεργάζεται και συμβάλλεται με άλλους οργανισμούς και οργανώσεις ιδιωτικούς και κρατικούς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ζ) Συνάπτει μισθώσεις έργου ή εργασίας με επιστήμονες και άλλους ειδικούς που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των σκοπών της.
9) Εκδίδει βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, ενημερωτικά έντυπα, δημιουργεί ιστοσελίδες και οργανώνει εκδηλώσεις.
5. Βασικό πλαίσιο αρχών.
Βασικό πλαίσιο αρχών που διατρέχει την οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας είναι:
-Η εθελοντική δράση
-Η ισοτιμία στην συμμετοχή.
-Η συναίνεση στην λήψη των αποφάσεων.
-Η ανοιχτή σχέση με την κοινωνία.
6. Διάρκεια.
Η διάρκεια της εταιρείας αόριστη.
7. Εταιρικό κεφάλαιο.
Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των 840 ευρώ. Κάθε εταίρος εισφέρει 20 ευρώ που αντιπροσωπεύει το ποσό μιας εταιρικής μερίδας. Κανένας εταίρος δε μπορεί να έχει παραπάνω από μία εταιρική μερίδα.
Η απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση της Δ.Ε.
8. Πόροι.
Οι πόροι της εταιρίας πηγάζουν από τις εισφορές των μελών, έσοδα από τις δραστηριότητες της, επιχορηγήσεις, δωρεές, εμβάσματα και πάσης φύσεως παροχές από φορείς, οργανισμούς και εταιρίες της Ελλάδας και του Εξωτερικού, Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου και γενικά από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θέλει να εισφέρει στην εταιρία.
9. Γενική συνέλευση.
Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών και την εύρυθμη λειτουργίας της. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά ετησίως και εκτάκτως όταν το ζητήσει το 1/3 των εταίρων, ή η Διοικούσα Επιτροπή.
Η Γ.Σ. καλείται οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της με κοινοποίηση πρόσκλησης σε όλα τα μέλη, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλισης. Για την νόμιμη σύγκληση της συνέλευσης θα πρέπει να υπάρχει απαρτία του 50% συν ένα των εταίρων. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) μέρες, χωρίς άλλη ειδοποίηση και οι αποφάσεις λαμβάνονται από την πλειοψηφία των παρόντων.
Στη λήψη των αποφάσεων της συνέλευσης θα επικρατεί η αρχή της συναίνεσης και όταν αυτή δεν υπάρχει οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των 50% συν ένα των εταίρων.
Η Γενική Συνέλευση των εταίρων εκλέγει τη διοικούσα επιτροπή και αποφασίζει μεταξύ άλλων και για: α)Έγκριση προϋπολογισμού και έκθεση πεπραγμένων της β)Απαλλαγή μελών της Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη γ)Τροποποίηση παρόντος καταστατικού και δ) Είσοδο νέων μελών.
Οι εταίροι για να μπορούν να συμμετέχουν στα όργανα της εταιρείας και να ψηφίζουν στην Γ.Σ. πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
10.Διαχείριση – Εκπροσώπηση.
Η εταιρεία διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή η οποία εκλέγεται από τη συνέλευση των εταίρων. Η θητεία της ΔΕ διαρκεί δύο χρόνια.
Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων είναι δεσμευτικές για τη Διοικούσα Επιτροπή.
Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον πρόεδρο ,τον αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα και τον ταμία. Η Διοικούσα Επιτροπή εγκρίνει την υλοποίηση των πράξεων και έργων και εξετάζει την πρόοδο και την καλή εκτέλεση τους, εγκρίνει εκθέσεις δραστηριότητας και αξιολογήσεις και αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων με φορείς.
Η ΔΕ αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας και για τη λήξη αυτών.
Επίσης αποφασίζει για την αγορά ακινήτων, και κινητών που είναι χρήσιμα στην εταιρεία.
Αποφασίζει για την άσκηση και παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και διοικητικής αρχής καθώς και τα σχετικά με δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς. Αποφασίζει για την αποδοχή , δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών, επιχορηγήσεων και καθορίζει την ετήσια εισφορά των μελών.
Τα ειδικότερα καθήκοντα των μελών της Διοικούσας Επιτροπής είναι κυρίως τα εξής:
Ο πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ,παντός Δικαστηρίου και πάσης αρχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διευθύνει τις συνεδριάσεις της ΔΕ και κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες της ΔΕ. Υπογράφει την αλληλογραφία επιλύει κάθε επείγον λειτουργικό ζήτημα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της και την επίτευξη του σκοπού της.
Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν ο τελευταίος κωλύεται ή απουσιάζει.
Ο γενικός γραμματέας επιτηρεί την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, συνυπογράφει την αλληλογραφία και επιμελείται για την ορθή αρχειοθέτηση και ενημέρωση των φακέλων της .
Ο Ταμίας τηρεί το ταμείο της .
Η ΔΕ είναι αρμόδια για τη σύνταξη, διόρθωση ή συμπλήρωση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της μέσα στα πλαίσια του παρόντος και διευκρινίζει κάθε θέμα εσωτερικής λειτουργίας.
Η ΔΕ συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον ανά δίμηνο μετά από πρόσκληση του προέδρου. Εκτάκτως συγκαλείτε η ΔΕ οποτεδήποτε εφόσον συντρέχει σπουδαίος και επείγον λόγος προς τούτο μετά από πρόσκληση του προέδρου. Ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη ΔΕ εφόσον αυτό ζητηθεί από δύο μέλη της ΔΕ. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του προέδρου η ΔΕ συγκαλείτε σε κάθε περίπτωση από τον αντιπρόεδρο. Οι αποφάσεις της ΔΕ λαμβάνονται κατά απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτής εφόσον συνεδριάζει σε απαρτία. Σε απαρτία δε συνεδριάζει όταν τα παρόντα μέλη της είναι περισσότερα από τα απόντα.
Η πρώτη Δ.Ε θα έχει θητεία ειδικώς λήγουσα ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος. Η πρώτη ΔΕ αποτελείται από τους:
1.ΛΟΓΚΑΚΗ ΑΝΝΑ
2.ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3.ΚΟΥΦΑΚΗ-ΜΠΕΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
4.ΣΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5.ΤΣΙΦΕΤΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
11. Μέλη.
Μέλη της εταιρείας δύνανται να καταστούν Έλληνες ή αλλοδαποί που αποδέχονται το παρόν καταστατικό. Η εισδοχή νέων μελών στην Εταιρία δεν αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και γίνεται με απόφαση της Γ.Σ μετά από πρόταση δύο τουλάχιστον μελών.
Τα νέα μέλη εισερχόμενα στην εταιρεία υποχρεούνται να καταβάλουν την εταιρική μερίδα τους και την ετήσια εισφορά.
12.Υποχρεώσεις εταίρων.
Οι εταίροι και οι εκπρόσωποι της εταιρείας προσφέρουν χωρίς αμοιβή την προσωπική τους εργασία για την εκπλήρωση των σκοπών.
Οι εταίροι δεν ευθύνονται για υποχρεώσεις της έναντι τρίτων παρά μόνο κατά το ποσό της εταιρικής μερίδας τους
13. Διανομή κερδών.
Η εταιρεία ως νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ευθύνεται μόνο με την περιουσία της για τις δημιουργημένες υποχρεώσεις έναντι τρίτων.
Η Εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και ως εκ τούτου ουδεμία διανομή κερδών επιτρέπεται να γίνεται προς τα μέλη της τα οποία δικαιούνται αποκλειστικά και μόνο στην επιστροφή της εταιρικής τους μερίδας ατόκως, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας. Τα κεφάλαια της ουδέποτε δύναται να διανεμηθούν στα μέλη της , αλλά διατίθενται καθ’ όλη την διάρκεια της από τα αρμόδια όργανα, αποκλειστικά και μόνο στην πραγματοποίηση των σκοπών αυτής.
14. Αποχώρηση μέλους
Η αποχώρηση ή διαγραφή μέλους δεν συνεπάγεται την επιστροφή της εταιρικής μερίδας εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, πτωχεύσεως, εξόδου ή διαγραφής κάποιου μέλους της εταιρείας, αυτή συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.
14. Διάλυση.
Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας, το πέραν των αρχικών εισφορών των εταίρων απομένον καθαρό κεφάλαιο διατίθεται υποχρεωτικά υπέρ οργανισμών που επιδιώκουν παρεμφερείς προς την εταιρία σκοπούς μετά από απόφαση της Γ.Σ. της εταιρίας. Η εταιρία λύεται αν καταγγελθεί το παρόν καταστατικό από όλα τα μέλη. Σε περίπτωση διάλυσης η εταιρία τελεί αυτοδίκαια σε εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστή εκτελεί η Διοικούσα Επιτροπή που έχει εκλεγεί στην τελευταία Γ.Σ., σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Α.Κ. περί εκκαθαρίσεως.
15. Απαγόρευση εκχώρησης εταιρικής μερίδας.
Απαγορεύεται στους εταίρους η πώληση και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκχώρηση της εταιρικής μερίδας με ή χωρίς αντάλλαγμα.
16. Εσωτερικός κανονισμός.
Η εσωτερική λειτουργία της και το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας θα ρυθμίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό της ή ειδικότερους κατά δραστηριότητα κανονισμούς που θα αποφασίζονται από τη ΔΕ, στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού τούτου και του νόμου.
17. Βιβλία.
Εκτός από τα βιβλία που προβλέπονται από το νόμο η εταιρεία θα διατηρεί και τα
ακόλουθα:
Α) μητρώο μελών
Β) βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων
Γ) βιβλίο πρακτικών Δ.Ε.
Δ) βιβλίο αλληλογραφίας
Η απόφαση για τήρηση επί πλέον βιβλίων λαμβάνεται από τη διοικούσα επιτροπή και δεν αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
18. Τροποποίηση καταστατικού.
Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος καταστατικού πρέπει να γίνεται και να αποδεικνύεται εγγράφως, και να τηρείται η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσης στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Λασιθίου .
19. Λοιπά.
Κατά τα λοιπά, για κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν εταιρικό, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας.
Το παρόν αποτελείται συνολικά από 19 άρθρα και έγινε παμψηφεί δεκτό από τα ιδρυτικά μέλη σήμερα στις 9-7-07.
ΣΗΤΕΙΑ 9-7-07
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1 Γαρεφαλακης Θεοδοόσιος του Νικ.
2 Γιάνναρος Γεώργιος του Εμμ.
3 Γουλιέλμου Κατερίνα
4 Δερμιτζάκης Δημήτρης
5 Διακάκη Μαρία
6 Δρετάκη Ουρανία του Μιχ.
7 Δρετάκη Μαρία
8 Ζαμπετάκης Δημήτρης
9 Ζερβάκης Γεώργιος
10 Καπαρού Κατερίνα
11 Κατσογρεσάκη Καλλιόπη
12 Κολυδάκη Αργυρώ
13 Κοξαράκη Άννα
14 Κουβαράκη Χριστίνα
15 Κουνελάκη Στέλλα
16 Κουνελάκης Γιώργος
17 Κουτρουμπάς Αριστείδης
18 Κουφάκη Μαρία
19 Κουφάκης Ιωάννης
20 Λάσκαρη Μαλαματένια
21 Λογκάκη Άννα
22 Λογκάκη Μαρία
23 Λογκάκης Ιωάννης
24 Μακρής Αντώνης
25 Μανετάκη Αμαλία
26 Μαρκάκη Βάλια
27 Μαρκογιαννάκη Ανθή
28 Μηλάκη Μαρία
29 Μίκατς Σλάβκο
30 Νικητάκης Γιώργος
31 Πλακάκη Αικατερίνη
32 Πρωτογεράκης Μιχάλης
33 Σαρίδης Χαράλαμπος
34 Σκαμαγκού Βασιλεία
35 Σταματάκη Μαρίνα
36 Τσιφετάκη Διαμάντω
37 Φραγκιαδάκης Δημήτρης
38 Χατζάκη Μαρία
39 Οικονόμου Ελένη
40 Παπαδημητράκη Ελένη
41 Θανέλλα Ελένη
42 Στάγιας Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: